Vår miljöpolicyMiljöpolicy Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB
(556758-0484)
 
Wahlqvist Måleri AB skall bedriva ett långsiktigt miljöarbete och erbjuda måleritjänster som bidrar till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld samt arbeta för en Hållbar utveckling.  

För att leva upp till denna policy ska:  

·        Vi samarbeta med våra beställare och leverantörer med avsikt att utveckla produkter och arbetssätt så att vi förebygger negativ miljöpåverkan.  

·        Vårt miljöarbete vara en integrerad del i verksamheten där vi hushållar med resurser inom framförallt råvaror, material och energi.  

·        Vi informera och förmå våra anställda att känna sig delaktiga i vårt miljöarbete.  

·        Uppdatera och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.  

·        Vi vara föredömen i vår interna verksamhet genom att i största möjliga utsträckning använda miljövänliga material och metoder.  

·        Vi med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljön.

  
Printfabriken, Karlskrona